Havet som fremtidens ”industrikvarter”

Hidtil har produktion af fisk og strøm ikke haft meget med hinanden at gøre. Men det bliver måske fremtiden. Professor Erik Damgaard Christensen, er netop nu i gang med et stort EU projekt, Mermaid-projektet, som skal undersøge, hvordan man kan forene produktioner, som traditionelt har været adskilt. Ideen er at etablere store Multi Use Offshore Platforms, der huser forskellige produktionsanlæg lige fra vindmølleparker til havbrug og bassiner til algedyrkning. Ved at placere den slags anlæg sammen, kan de f.eks. deles om beboelsesplatforme eller transport af mandskab til og fra anlæggene og på den måde reducere de samlede omkostninger og miljøbelastninger.

Ideen er på mange måder indlysende. En stor del af omkostningerne ved både akvakulturanlæg og vindmølleparker går til drift og vedligeholdelse. Derfor er det oplagt, at forskellige anlæg kan drage fordel af hinanden både når det gælder deling af transport af bemanding og materiel, etablering af beboelsesplatforme, systemer til analyser af vejr og strømforhold, tilsyn med anlæggene samt skibe til transport af slutprodukter.

Men udfordringerne er også til at få øje på. Vidt forskellige brancher skal bringes til at samarbejde. Og det samlede hensyn til miljøet vejer tungt. Men Erik Damgaard Christensen er overbevist om, at de nye Multi Use Offshore Platforms rummer et potentiale for at udnytte havets ressourcer og områder på en langt mere effektiv måde end hidtil – samtidig med at der tages hensyn til miljøet. Og jo mere offshore man lægger sine anlæg, jo større gevinst er der ved at udvikle og etablere en fælles infrastruktur.

imageglobe_15793857_jpg  img_0719_jpg 

Hvad sker der i vandet?

En del af problematikken omkring Multi Use Offshore Platforms gemmer sig nede i selve havet. Her har Erik Damgaard Christensen sit faglige fokus på de hydrauliske fænomener, der opstår tæt på selve produktionsanlæggene under forskellige bølge- og strømforhold. Hvordan påvirker bølger og strøm f.eks. konstruktioner og net, og hvordan flytter næringsstoffer sig i vandet under forskellige forhold i et fiskebrug? Det er både vigtigt at vide i forhold til at kunne vurdere slid og holdbarhed men også i forhold til at vurdere, om fiskene i et offshore anlæg kan nå at få fat i deres mad, før det er strømmet væk, og om vandgennemstrømningen sikrer, at fisk eller muslinger får ilt nok i hele anlægget.

Mange aktører

Hydraulik er blot et af mange aspekter, der skal endevendes for at vurdere den mulige succes af fremtidige Multi Use Offshore Platforms. Det er en lang række faktorer lige fra tekniske til socioøkonomiske og miljømæssige forhold, som indgår i det samlede billede. Derfor er Mermaid projektet sammensat af 28 forskellige aktører, der spænder lige fra forskningsinstitutioner til producenter af fisk og energi, og som repræsenterer 13 lande: Skotland, Holland, Italien, Spanien, Grækenland, Belgien, Norge, Tyskland, Cypern, Polen, Tyrkiet, Sverige og Danmark.

Hensynet til miljøet

En af de store udfordringer er at håndtere hensynet til miljøet. I EU er det svært at få tilladelse til at etablere store produktionsanlæg på havet. Det gør det endnu mere oplagt at udvikle samproduktion på de få steder, hvor der gives tilladelse.

For Erik Damgaard Christensen er det centralt at tage hensyn til miljøet. Omvendt mener han, at man skal passe på ikke at hænge fast i forældede forestillinger om, hvad der skader miljøet. F.eks. har det vist sig, at havvindmølleparker giver et rigtig godt miljø for fisk, der typisk lever på stenbund. Når man etablerer store havvindemølleparker, bygger man nemlig også store stenkonstruktioner for at sikre et effektivt fundament for møllerne. Disse stenkonstruktioner kommer til at fungere som kunstige rev for fisk i området, og det giver gode vilkår for bl.a. fiskeynglen. Så Erik Damgaard Christensen opfordrer til, at man prøver at afdække muligheder frem for at fokusere på forhindringer, der måske kan overvindes, fordi vi kan og ved noget andet og mere i dag.

kopi__af_crw_1051_jpg erik_2_jpg 

Multi Use Platforms er endnu fremtid

Når Mermaid projektet er færdigt ved udgangen af 2015, skal det munde ud i et sæt af konkrete guidelines, som skal hjælpe fremtidige aktører indenfor offshore med at planlægge, etablere og drive deres virksomheder mest optimalt. Der findes endnu ikke Multi Use Offshore Platforms, så derfor tager forskerne udgangspunkt i eksisterende produktionsanlæg, der kan være med til at give et realistisk billede af de udfordringer, som fremtidige Multi Use Offshore Platforms skal kunne klare.

Fire lokaliteter skal undersøges

Der er udvalgt 4 lokaliteter i henholdsvis Østersøen, Nordsøen, Atlanterhavet og Middelhavet, som skal danne grundlag for forskernes videre arbejde. Testlokaliteterne er valgt, så de repræsenterer både forskellige havmiljøer, socioøkonomiske forhold, tilgængelighed af data og muligheden for at skabe forbindelse direkte til lokale forskerteams, interessenter, politiske beslutningstagere, små og mellemstore virksomheder samt industrielle netværk. På den måde får forskerne også på et tidligt tidspunkt etableret en god adgang til institutioner, som vil være naturligt motiverede for at arbejde videre med projektets resultater og guidelines, når de ligger klar.

mermaid_cmyk_300dpi_jpg

Faktaboks:

Projektets titel er: ”Innovative Multi-purpose offshore platforms: planning, design and operation” – eller kort ” MERMAID”. Projektet løber over 4 år, og det totale budget er på 7,4 mio. EUR, hvoraf de 5,5 mio. EUR er dækket af en bevilling fra EU’s 7. rammeprogram (FP7). I projektet indgår 28 partnere fra hele Europa heriblandt 11 universiteter, 8 forskningsinstitutioner, 5 industrier og 4 små og mellemstore virksomheder. DTU administrerer projektet med Prof. Erik Damgaard Christensen som koordinator.