Optisk deformationsmaaling paa et kompressions_belastet FRP panel

Forskning

Sektionens forskning fokuserer på problemstillinger indenfor fluid mekanik, vandbygning og maritim teknik, og forskningen har en betydelig berøringsflade med andre af DTU's institutter. Se også Maritime DTU

Forskningsgrupper:

Forskning i fluid mekanik

Indenfor fluid mekanik fokuserer forskningen på grundlæggende fluid mekanik, med væsentligste anvendelser inden for:

 • Industrielle processer, fx støvfiltrering og spraytørring.
 • Energisystemer, fx store to-taks dieselmotorer.
 • Vindbelastninger, fx store broers aerodynamik.

Den fundamentale forskning i fluid mekanik vedrører bl.a. roterende strømninger, fundamentale turbulente strømninger, opblanding, rumkonvektion, multiskala beregninger af strømninger på nano skala, samt studier af strømninger i biologiske systemer. 

De vigtigste forskningsværktøjer, der bliver anvendt, er numerisk fluid mekanik (CFD), hvor der både udvikles egne metoder og anvendes kommercielle programmer, og eksperimentel fluid mekanik hvor der hovedsageligt anvendes optiske metoder, såsom Particle Image Velocimetry (PIV) og Laser Doppler Anemometry (LDA).

Forskning i vandbygning

Forskningen indenfor vandbygning er baseret på en kombination af laboratorieeksperimenter, numeriske og analytiske beregninger samt anvendelse af feltmålinger. Væsentlige forskningsområder for vandbygningsfaget omfatter:

 • Samspillet mellem bølger, strøm, havbund og kystkonstruktioner (kystbeskyttelsesanlæg, offshore vindturbiner, havneanlæg etc). 
 • Beregning af udskæringer i havbund (scour) omkring kystnære og marine konstruktioner. Dette omfatter metoder til scour-beskyttelse. 
 • Numeriske simuleringer og laboratorium studier af det turbulente bølgegrænselag og sedimenttransport. 
 • Detaljerede analyser af sedimenttransport og morfologien i kystzonen og i floder. Dette omfatter langs- og tværgående transport mekanismer samt forståelsen af kysttilbage-, og fremrykninger samt den morfologiske beskrivelse af tidevandsindløb og floder. 
 • Detaljerede analyser af spredningsmekanismer for fine sedimenter i suspension med bl.a. CFD modellering. 
 • Matematisk/numerisk modellering af ikke-lineære bølger på vilkårlige vanddybder med fokus på kinetikken i brydende og brudte bølger. 

 

Den maritime gruppe

Forskningsemnerne i den maritime gruppe inkluderer:

 • Modellering af bølgebelastninger på skibe og offshore-konstruktioner, modstand og fremdrivning i bølger og gensvar af maritime konstruktioner i bølger, inklusive forhold omkring parametrisk rul. 
 • Modellering af hydroelasticitet og strukturel dæmpning af skibe i bølger. 
 • Strømninger omkring propellere, finner og ror og optimering af samme. 
 • Strukturel analyse af skibe og offshore-konstruktioner med henblik på risikovurderinger og pålidelighedsanalyse, stokastisk modellering af belastninger, gensvar og ekstremværdier. 
 • Operation af skibe og andre store konstruktioner udsat for vind- og bølgebelastninger og deres vekselvirkning med naturen. Operation af skibe og beslutningsstøtte til operation til søs på lang og kort sigt. 
 • Luftemissioner fra skibe, eksterne omkostninger for skibes luftemissioner. Økonomisk beslutningsstøtte.